Fundacja Petrus

Cele Fundacji Petrus


Celem fundacji są działania, poprzez różnorodne formy, na rzecz:

 1. Rozwoju duchowego z poszanowaniem światopoglądu, wyznania, przekonań każdego człowieka, bez względu na narodowość czy status społeczny.
 2. Wspierania idei, pomysłów i działań, których celem jest podnoszenie świadomości, a tym samym jakości życia ludzi.
 3. Doskonalenia osobowości, samorealizacji i spełnienia.
 4. Stwarzania i zapewniania warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych i prospołecznych.
 5. Propagowania hojności i dobroczynności.
 6. Niesienia pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 7. Wspierania osób szczególnie uzdolnionych, niemogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
 8. Podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.
 9. Podejmowania działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.
 10. Szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.
 11. Opracowywania, tworzenia systemów i programów edukacyjnych mających na celu stałe podnoszenie jakości i efektywności nauczania.
 12. Wspierania i niesienia pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym.
 13. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej organizacjom i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym.
 14. Promowania obywatelstwa europejskiego poprzez naukę języków.
 15. Zachęcania do nauki języków narodowych krajów UE.
 16. Przygotowania współczesnego społeczeństwa do funkcjonowania w wielojęzycznym świecie.
 17. Popularyzowania samokształcenia i kształcenia ustawicznego.